برندگان طرح زمستانه

به برندگان این طرح با درنظر گرفتن ۲۰% میزان خرید، کارت شارژ هدیه داده می شود.

 

ردیف شماره همراه نام مبلغ هدیه(تومان)
۱  ۴۹۸…۰۹۱۳  خانم مطهری  ۳۰۰۰
۲  ۴۸۷…۰۹۱۴  خانم جعفری  ۴۰۰۰
۳  ۹۸۹…۰۹۱۳  آقای رئیسی  ۱۵۰۰۰
۴  ۳۹۹…۰۹۱۳ خانم مهرگان  ۲۰۰۰
۵  ۹۲۲…۰۹۱۲  خانم شریفی  ۱۲۰۰۰
۶  ۳۰۱…۰۹۱۳  خانم اسدی  ۴۰۰۰
۷  ۲۷۳…۰۹۳۵  خانم دهقانی  ۱۲۰۰۰
 ۸  ۰۴۱…۰۹۱۲  آقای زنجران  ۱۰۰۰

 

 

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar