اسامی برندگان بهمن ماه ۱۳۹۵

ردیف شماره همراه نام شهر
۱  ۹۱۲…۰۹۱۳  خانم رسید  تهران
۲  ۳۷۱…۰۹۱۷  خانم صابر  فارس
۳  ۷۴۷…۰۹۱۳  آقای قنبری  اصفهان
۴  ۲۰۰…۰۹۱۳  آقای آقابزاز  اصفهان
۵  ۰۴۷…۰۹۱۲  آقای شاه حسینی نوری  تهران
۶  ۷۲۲…۰۹۱۲  آقای ابراهیمی  تهران
۷  ۴۱۸…۰۹۱۳  خانم کتابی  اصفهان

 

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar