سیزدهمین جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی با حضور کامور

/
این همایش توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار و در تاریخ 7 و…