روش های جدید در درمان دیابت

تحقیقات نشان داده است که استفاده از سلولھای بنیادی در درمان بیماران دیابتی میتواند سبب ساخته شدن مجدد ھورمون انسولین در این بیماران و بی نیازی ایشان از تزریق انسولین گردد.

در یک تحقیق بیماران دیابتی تیپ یک که سلولھای بتای پانکراس خود را از دست داده بودند قادر بودند که بدون نیاز به تزریق انسولین و با یکبار تزریق سلول ھای بنیادی به درون خونشان به مدت سه سال به زندگی عادی ادامه دھند .

سلول ھای بنیادی ، سلول ھای نابالغ و تمایز نیافته ای ھستند که توانایی رشد و تبدیل شدن به سلولھای بافتھای مختلف را دارا می باشند و میتوانند از تمام افراد در سنین مختلف بدست بیایند.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar