برگزاری چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم با حضور کامور

از ۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت در مرکز همایشهای علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به صورت مشترک توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی با انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم و با همکاری معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه ،انجمن نورو اندو اروپا ،انجمن غدد آلمان و همچنین غدد درون ریز ایران

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar