تعریف دیابت و پیش دیابت

اصطلاح دیابت مرزی امروزه جای خود را به پیش دیابت داده است. هر دو اصطلاح یعنی اینکه فرد دچار اختلال در سطح گلوکز پلاسما است. بطوریکه میزان آن کمی بالاتر از حد پذیرفته شده طبیعی و نرمال در تعریف دیابت است.

جدول ۱ میزان طبیعی گلوکز پلاسمای ناشتا و گلوکز پلاسما پس از دریافت گلوکز را نشان می دهد: 

جدول ۱ : تعریف دیابت و پیش دیابت

میلی مول در لیتر میلی گرم در صد قند خون
۳/۳-۵/۵ ۶۰-۹۹ ناشتا طبیعی
کمتر از ۷/۸ کمتر از ۱۴۰ ۲ ساعت پس ازدریافت گلوکز *
۵/۶-۶/۹ ۱۰۰-۱۲۵ ناشتا پیش دیابت
۷/۸-۱/۱۱ ۱۴۰-۱۹۹ ۲ ساعت پس ازدریافت گلوکز
۷/۰ یا بیشتر ۱۲۶ یا بالاتر ناشتا دیابت
۱۱/۲ یا بیشتر ۲۰۰ یا بالاتر۲۰۰ یا به همراه علائم ** ۲ ساعت پس ازدریافت گلوکز

*دریافت ۷۵ گرم گلوکز خوراکی

**نظیر پرنوشی، پرخوری، کاهش وزن یا تاری دید.

با دریافت ۷۵ گرم گلوکز استاندارد شده (کمتر از ۳ اونس) میتوان مستقیما بین قند خون افراد گوناگون در شرایط یکسان مقایسه انجام داد.جدول ۱ نشان دهنده سطح گلوکزی است که بالاتر از آن دیابت تشخیص داده می شود. دامنه بین حد بالای نرمال و دیابت، دامنه پیش دیابت است.قند ناشتای پیش دیابت ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی گرم درصد و به ازای ۲ ساعت پس از دریافت ۷۵ گرم گلوکز مایع از راه دهان ، ۱۴۰تا ۱۹۹ میلی گرم درصد است.به اولی گلوکز ناشتای مختل یا “IFG” و به دومی تحمل گلوکز مختل یا “IGT” میگویند.در صورت بروز هر یک از این دو برای فرد تشخیص پیش دیابت می دهیم.حداقل دو دلیل وجود دارد که پیش دیابت را مهم تلقی کنیم.

دلیل اول آنست که افراد مبتلا به پیش دیابت دارای ریسک بالای شناخته شده ابتلا و ایجاد دیابت نوع ۲ هستند. دلیل دوم آنکه پیش دیابت یا دیابت پنهان بویژه اگر از نوع تحمل گلوکز مختل باشد، ارتباط تنگاتنگی با خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی و مرگ دارد.بنابراین دانستن اینکه فرد به پیش دیابت مبتلاست ایجاب میکند تا پیگیریهای مداومی داشته باشد و چه بسا برای پیشگیری از ابتلا به دیابت زودتر اقدام نماید.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar