اسامی برندگان مهر ماه ۱۳۹۴

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۵۴۵…۰۹۱۲ آقای دکتر نصیری سمنان
۲ ۹۶۷…۰۹۱۲ آقای سید مهدی موسوی زنجان
۳ ۶۶۰…۰۹۱۲ خانم رسولی تهران
۴ ۸۵۱…۰۹۱۳ خانم افسانه یزدان پناه اصفهان
۵ ۵۸۰…۰۹۱۵ خانم خانی خراسان رضوی
۶ ۸۶۳…۰۹۱۹ آقای جعفریان تهران
۷ ۳۷۰…۰۹۱۲ آقای سلمانی همدان

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar