اسامی برندگان مسابقه چپ دست ها

ردیف شماره همراه  نام
۱ ۸۴۱…۰۹۱۷ آقای مجید نوحی
۲ ۱۳۰…۰۹۳۷ آقای شهاب الدین رضایی
۳ ۹۲۲…۰۹۱۳ خانم میترا زمانی
۴ ۰۱۱…۰۹۱۳ خانم نسیم پارسا
۵ ۱۴۱…۰۹۱۰ آقای مسعود حیدری

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar