اسامی برندگان مسابقه پیامکی اسفند ماه

ردیف

شماره همراه

نام

 ۱ ۲۷۲۲…۰۹۱۲ آقای ابراهیمی
 ۲ ۸۰۵۵…۰۹۱۷ آقای یک زمان
 ۳ ۱۱۹۲…۰۹۱۲ آقای فاطمی
 ۴ ۱۵۷۷…۰۹۱۲ خانم گیلانی
 ۵ ۶۸۱۴…۰۹۳۹ خانم مهرجویی

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar