اسامی برندگان مرداد ماه ۱۳۹۵

۱ ۱۱۲…۰۹۱۷ آقای حسین شیرازی
شیراز
۲ ۵۳۷…۰۹۳۵ خانم فاطمه راستگو مقدم مشهد
۳ ۳۱۰…۰۹۱۸ آقای محمدتقی طرخورانی مرکزی
۴ ۸۸۳…۰۹۳۶ آقای محمد ادیبی
گیلان
۵ ۹۷۴…۰۹۱۶ آقای ولی قاسمی خرم آباد
۶ ۹۵۱…۰۹۱۰ خانم الهام هداوندخانی تهران

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar