اسامی برندگان مرداد ماه ۱۳۹۴

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۲۸۷…۰۹۱۲ محمد علی قدس
محلات
۲ ۱۳۵…۰۹۱۷ عبدالمجید کاوئیان بوشهر
۳ ۶۲۰…۰۹۱۹ آقای بنایی پور تهران
۴ ۷۶۱…۰۹۱۳ خانم حاج هاشمی
خمینی شهر
۵ ۹۰۵…۰۹۱۹ خانم محمدی قم
۶ ۸۸۰…۰۹۱۳ خانم شریعت مدار اصفهان
۷ ۲۹۲…۰۹۳۸ خانم محبی
قم
۸ ۴۹۵…۰۹۱۷ خانم امامی
شیراز
۹ ۹۶۷…۰۹۱۵ خانم عبدانبی مشهد
۱۰ ۹۵۶…۰۹۱۴ ابراهیمی
اردبیل

 

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar