اسامی برندگان خرداد ماه ۱۳۹۵

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۴۶۹…۰۹۹۰ آقای رضا داوودی
اصفهان
۲ ۴۶۰…۰۹۱۰ آقای سید حسین حسینی تهران
۳ ۸۳۲…۰۹۳۵ خانم مریم عشریه گلستان
۴ ۲۱۹…۰۹۳۵ خانم صفورا السادات میرنیام
اصفهان
۵ ۹۸۹…۰۹۱۶ خانم زهرا زاده عباس لرستان
۶ ۸۶۵…۰۹۱۸ آقای سید محمدخزائی همدان
۷ ۹۱۴…۰۹۹۰ آقای علی اسماعیلی
اصفهان
۸ ۸۱۰…۰۹۱۸ آقای عبد الحسین گل پریان
همدان
۹ ۷۳۵…۰۹۳۶ آقای سعید خواجه گیلی اصفهان
۱۰ ۴۵۰…۰۹۱۲ خانم زهرا گلشنی
زنجان

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar