اسامی برندگان تیر ماه ۹۵

۱ ۶۹۵…۰۹۱۳ آقای سعید صادقی
اصفهان
۲ ۸۱۴…۰۹۱۱ آقای اصغر مشهدی گلستان
۳ ۸۱۷…۰۹۱۳ خانم فاطمه شکر زاد اصفهان
۴ ۹۲۷…۰۹۳۰ آقای سید محمد فاطمی
کرج
۵ ۶۵۹…۰۹۱۴ آقای علی باغبانی آذربایجان شرقی
۶ ۴۶۰…۰۹۱۹ آقای محمد طاهری کرج

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar