آیا شکر کاموَر به اندازه شکر معمولی شیرین است

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar