نوشته‌ها

سوکرالوز (Sucralose) چیست؟

سوکرالوز (1,4,6-Trichlorogalactosucrose) تنها شیرین کننده بدون کالری…