گردهمایی مشتریان و مدیر عامل محصولات کامور-اردیبهشت ۹۷