همایش فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی

 

همایش فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی بهمن ۹۳ دانشگاه اصفهان با حضور کاموَر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۶